TEL: 720 697 889

Všeobecné obchodní podmínky

Milí klienti/studenti,

rádi bychom vám stručně představili naše všeobecné obchodní podmínky. 

1) Poskytovatelem výuky je Bc. Martin Bílek, IČ: 73221295, ve spolupráci se spol. Angličtina Zábřeh s.r.o.,
IČ: 07778163 (dále jen jazyková agentura).

2) Kurzovné výuky na učebně se jazykové agentuře hradí bezhotovostně převodem na základě faktury, kterou vám zašleme do e-mailu ve formátu PDF. Faktura přijde zákazníkovi e-mailem zpravidla během zahájení kurzu či v jeho průběhu. Dále je možno platit kurzovné platební kartou.

3) Kurzovné online výuky (Skype anebo výuka „po telefonu“) se hradí pouze bezhotovostně.

5) Kurzovné pro klienty fyzické osoby se hradí na 12 lekcí předem. Mezi jednotlivými cykly 12 hodin si můžete udělat libovolně dlouhou pauzu. Ve výjimečných případech lze sjednat, aby se kurzovné uhradilo zpětně, vystavením faktury za odučené lekce v daném měsíci. Klient má právo na zrušení 1 lekce během 3 měsíců – zrušená lekce bude nahrazena video lekcí.

6) Kurzovné pro klienty právnické osoby lze hradit podobně jako kurzovné u fyzických osob
(12 lekcí předem) nebo lze vystavit fakturu vždy za odučené lekce v daném měsíci.
Klient má právo na zrušení 1 lekce z celkového počtu 12 lekcí. Tato lekce bude nahrazena video lekcí. Další zrušené lekce ze strany klienta se účtují.

7 a) Při zahájení jazykového kurzu na učebně (pro fyzické i právnické osoby) se společně vyplní písemná (nebo elektronická) přihláška. Přihláška obsahuje: jméno a příjmení (u právnické osoby název společnosti + IČ), e-mail a telefonní číslo. Přihláška obsahuje také cenu za minutovou dotaci výuky. Jejím podpisem prohlašujete, že jste seznámeni s těmito obchodními podmínkami. V případě elektronické přihlášky uhrazením kurzovného souhlasíte s jejím zněním.

Jedno vyhotovení přihlášky je vaše, druhé si necháváme my. Pokud si prodlužujete kurz o další cyklus 12 lekcí, není nutné přihlášku znovu vyplňovat. Platí to, co je ujednáno v původní. Výjimkou je měsíc září, kdy je třeba všechno písemně obnovit.


7 b) Při zahájení online kurzu funguje jako přihláška registrační webový formulář na stránce http://academy88.webnode.cz/. Je třeba vyplnit formulář s názvem „objednávka kurzu“. U výuky angličtiny po telefonu se nejdříve vyplní objednávka zkušební lekce: https://www.anglictinapotelefonu.eu/vyzkouset-kurz/.
V případě, že si objednáte celý kurz, objednávku potvrdíte e-mailem.

8) Učebnice, ze kterých se budete učit, vám doporučíme my.

9) Pokud nám lektor onemocní nebo z jiného důvodu nebude schopen vás učit, výuku za něj zastane jiný lektor (kolega/kolegyně). Pokud jiného lektora aktuálně nemáme k dispozici, vyhrazujeme si čas 3 měsíců na zajištění nového, kvalifikovaného lektora. Pokud v dané době pro vás jazyková agentura lektora nezajistí, vracíme vám poměrnou část kurzovného.

10) Pokud si zaplatíte kurz, ale do 30 dní od data na přihlášce jej nezahájíte (po tuto dobu pro vás rezervujeme čas lektora a učebnu), 50 % kurzovného vám bohužel propadá a zbytek se vám vrátí na účet spolu s opravným daňovým dokladem.

11) Pokud máte výuku 1× za týden, v rámci 12 lekcí máte možnost 1× lekci zrušit (s 24hodinovým odstupem, telefonicky nebo přes sms). Jako kompenzace vaší neúčasti na hodině je vám v daném týdnu zaslána 1 video lekce, která interaktivně nahradí vámi zrušenou hodinu. Další zrušené hodiny budou bez náhrady. Vždy se vám ovšem pokusíme vyjít vstříc a v rámci našich i vašich možností vám nabídneme náhradní termín v daném týdnu nebo další lekce v následujícím období. I my si pro vás rezervujeme čas a učebnu, a pokud nepřijdete, v danou chvíli již nemáme možnost si narychlo pozvat místo vás jiného studenta. Pokud máte účast na výuce 2× týdně, máte automaticky nárok na 2 video lekce. Tato podmínka se týká pouze individuálních kurzů, u výuky dvojic či vícečetných skupinek neúčast 1 studenta znamená, že je jeho lekce bez náhrady.

12) U dětských kurzů se navíc omlouvá zrušení lekce v termínech, kdy probíhají jarní, pololetní, velikonoční, vánoční nebo podzimní prázdniny. Dětské kurzy mají studenti do 18 let věku.

13) Pokud vlastníte kartu Student+ (karta se nevztahuje na právnické osoby, online výuku a dětské kurzovné; podrobné výhody popsány na našem webu: http://academy.717.cz/menu/student), máte možnost si po skončení cyklu 12 lekcí vždy s vaším lektorem sjednat extra konzultaci (konverzace, vysvětlení gramatiky atp.), a to buď na učebně, nebo přes telefon/Skype.
Karta Student+ je od 1. 9. 2019 ZRUŠENA. Všechny slevy, na které jste měli díky ní na předplacený cyklus nárok, poběží až do vyčerpání cyklu.

14) O letních prázdninách (červenec, srpen) výše uvedené pravidlo neplatí. V tomto období můžete na výuku chodit dle vašich časových možností. 

15) Využijete-li svého práva na zrušení lekce, učiňte tak prosím alespoň 24 hodin před jejím zahájením, a to buď telefonicky, nebo přes sms. Pokud zrušení proběhne již v rozmezí 24 hodin, lekce nebude nahrazena. 

16) Pokud se rozhodnete ukončit kurz před jeho skončením, kurzovné se zpět nevrací.

17) V případě, že výuku jazyka zhodnotíte jako nevyhovující nebo nesplňující dané cíle, můžete své důvody reklamace sepsat a odeslat je na e-mailovou adresu academy@volny.cz. Poskytovatel služby má 30 dní na vyhodnocení situace a je vázán písemně na reklamaci odpovědět.

18) Ceník pro firmy (firemní kurzovné) platí pouze pro právnické osoby komerční (tj. neplatí pro z. s., nadace, státní školy, obecní či krajské úřady, ústavy atp.).

19) Naše agentura se zavazuje, že v souladu s pravidly GDPR neposkytne žádná vaše osobní data z přihlášek třetí osobě a na vaši žádost budou data vymazána. Jejich uchování bude plně v souladu s pravidly GDPR.

20) Naše agentura si vyhrazuje právo měnit ceny našich služeb v našem oficiálním ceníku, a to i v průběhu školního nebo kalendářního roku. Změna ceny je vždy aktuálně publikována na našich webových stránkách a novou cenu se zákazník dozví při své nejbližší fakturaci.

21) Vyplněním přihlášky (papírové nebo elektronické) souhlasíte se zasíláním informačního newsletteru. Jeho zasílání můžete kdykoliv odvolat.

22) Pokud je z jakéhokoliv důvodu znemožněna výuka na učebně, výuka v nejbližší následující termín automaticky přechází na výuku online.

 

Následující část bude obsahovat informace týkající se tlumočení a překladů.
(Pokud k nám chodíte jen na výuku, již číst nemusíte.)

1. Překlad může být jazykové agentuře zaslán elektronicky nebo v listinné podobě.

2. Cena překladů se odvíjí od počtu normostran (1 NS = 30 řádků po 60 znacích). Cena se řídí platným ceníkem umístěným na webových stránkách agentury či individuálním ujednáním ceny se zákazníkem.

3. Termíny překladů se řídí termíny uvedenými na stránkách agentury či individuálním ujednáním mezi agenturou a zákazníkem.

4. Za překladatelskou službu je zákazníkovi vystavena faktura s dobou splatnosti 14 dnů ode dne jejího vystavení (pokud není se zákazníkem dohodnuto jinak). V případě, že faktura není uhrazena v termínu, může si agentura účtovat úrok z prodlení, a to ve výši 1 promile z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Agentura se zavazuje překlad provést řádně, v dané kvalitě a včas. V případě porušení stanovených podmínek nese zodpovědnost vyplývající z platné legislativy ČR.

6. Pokud zákazník požaduje v překládaném textu dodržování specifických pojmů, odborných a zvláštních výrazů, zkratek apod., musí na to agenturu písemně upozornit a zaslat seznam požadované terminologie v příslušném jazyce nebo v objednávce uvést odpovědnou osobu, se kterou může agentura odbornou terminologii konzultovat. Pokud tak zákazník neučiní, nebude na pozdější reklamace týkající se odborné terminologie brán zřetel.

Tlumočení:

 • Minimální délka tlumočení jsou 2 hodiny. Do doby tlumočení se započítává celá doba, kdy je tlumočník zákazníkovi k dispozici, tj. i doba přestávek na občerstvení, případných přejezdů mezi místy jednotlivých jednání apod.

 • Samozřejmostí je, že tlumočník bude náležitě oblečen a upraven s ohledem na druh prostředí a práce, na kterou byl objednán (obchodní jednání atp.).

 • S veškerými informacemi získanými na neveřejných akcích je tlumočník povinen nakládat jako s důvěrnými
  a citlivými, s vědomím zákonného postihu při porušení mlčenlivosti.

 • Tlumočník má právo odmítnout pracovat v nepřijatelném prostředí nebo v jinak nedůstojných podmínkách (psychický nátlak, neetická témata apod.).

 • V případě zrušení závazné objednávky tlumočení je naše agentura oprávněna si účtovat tyto storno poplatky:

72 hod. před termínem.......15 % z celkové ceny zakázky,

48 hod. před termínem.......25 % z celkové ceny zakázky,

24 hod. před termínem.......50 % z celkové ceny zakázky,

v den tlumočení....................90 % z celkové ceny zakázky.

 • Případný zvukový záznam tlumočení je ze zákona předmětem autorských práv, podmínky jeho pořízení je nutno ujednat předem.

                                                                              -----------------

                                                                        Martin Bílek 3. 9. 2020